Privacyverklaring Karibu Yoga

Wie zijn we?

Karibu Yoga, gevestigd te Elskensakker 7a 5571 SK te Bergeijk, bekend bij de Kamer van Koophandel onder 60603992 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GSM:                +31 (0) 6 505 39691
Website:          www.karibuyoga.nl
Mail:                info@karibuyoga.nl

Persoonsgegevens

Yogacentrum Karibu Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto/portret
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Karibu Yoga verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw gezondheid.

Het doel en de grondslag van de verwerking

Yogaschool Karibu Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Diensten (zelfstandig) te kunnen boeken en wijzigen indien nodig.
 • Diensten zo goed mogelijk af te stemmen op je algehele gezondheidstoestand
 • Je te kunnen bereiken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afhandelen van betalingen en bezetting van lessen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en andere promotiematerialen.
 • Beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens activiteiten van Karibu Yoga kunnen op respectvolle wijze gebruikt worden ten behoeve van communicatie en promotie van Karibu Yoga via diverse online en offline media.
 • Karibu Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Karibu Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogastudio karibu Yoga) tussen zit.

Bewaartermijn

Karibu Yoga bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en die nodig zijn om aan wettelijke eisen te voldoen. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 10 jaar voor de alle bovenstaande categorieën van persoonsgegevens omdat deze kunnen worden opgevraagd door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Karibu Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Karibu Yoga gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karibu Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karibuyoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek. Karibu Yoga wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Karibu Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@karibuyoga.nl

Bergeijk, mei 2022